PROJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Blato

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0021

Opis projekta

Projektom „Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Blato“ izgradit će se i opremiti te staviti u funkciju reciklažno dvorište “Blato“ koje predstavlja jednu od mjera odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz POG Blato. U reciklažnom dvorištu će se, bez naknade, zaprimati i voditi evidencija o zaprimljenom sljedećem komunalnom otpadu nastalom u kućanstvu: problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastika, tekstil i krupni (glomazni) otpad. Nadalje, u reciklažnom dvorištu će se odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima, predavati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada te sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na način propisan propisom kojim se ureduje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti u sklopu projekta lokalna zajednica će se informirati o reciklažnom dvorištu, njegovoj funkciji u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom na području općine Blato te načinu korištenja sustava na održiv i okolišno koristan način. Kroz planirane informativno-obrazovne aktivnosti želi se informirati lokalno stanovništvo te podići razina svijesti o važnosti gospodarenja otpadom te njihovoj ulozi u procesu gospodarenja otpadom. Nadalje, kroz javnu tribinu će se uključiti lokalna zajednica jer će se zaključci s javne tribine uzeti u obzir prilikom pripreme/prilagodbe sadržaja u preostalim informativno-obrazovnim aktivnostima projekta. Navedene projektne aktivnosti pripremaju stanovništvo za odgovorno donošenje odluka uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje koje utječe na cijelu lokalnu zajednicu kako bi se otpad izbjegnuo i smanjila nastala količina otpada što je na vrhu hijerarhije gospodarenja otpadom te ima najbolji ishod za okoliš.

Cilj projekta

Provedbom projekta će se ostvariti sljedeći pokazatelji:

1. ukupna predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole će biti 331 tonu, što predstavlja i količinu izbjegnutog otpada na odlagalištu, a u odnosu na podatke iz 2016. je povećanje za 187% te rezultira smanjenjem CO2 zbog recikliranog materijala od 283tCO2eq,

2. 80% stanovništva obuhvaćeno provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima na području prijavitelja koje će biti upoznato s ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima što će doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište,

3. informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području općine Blato i to javna tribina, radio emisije (2), radionice (2), „Dani otvorenih vrata Reciklažnog dvorišta Blato“, brošura o reciklažnom dvorištu, naputcima za korištenje i pravilno odvajanje otpada, recikliranju - stanovnike Općine Blato, ciljne skupine projekta informirali o reciklažnom dvorištu, njegovoj funkciji u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom na području općine Blato te načinu korištenja njegovih sastavnica s naglaskom na RD.

Podaci o nositelju projekta

Općina Blato
Trg Franje Tuđmana 4
20271 Blato
www.blato.hr

Kontakt osoba za provođenje projekta

Ante Šeparović
tel: +385 (0)20 851 041
e-pošta:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript "> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 2.247.045,37 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.909.988,55 kuna
Trajanje projekta: 3. 11. 2017. do 3. 7. 2019.

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Blato.

 

Brošura o Reciklažnom dvorištu Blato