SVEČANO OTVORENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA BLATO

Općina Blato svečano je otvorila reciklažno dvorište u Poduzetničkoj zoni Krtinja, a odlukom Općinskog vijeća predala ga je na upravljanje poduzeću EKO d.o.o. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Usluge reciklažnog dvorišta u Blatu mogu koristiti fizičke osobe/ kućanstva korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja općine Blato, a usluga Reciklažnog dvorišta Blato je besplatna.

Reciklažno dvorište je izgrađeno i opremljeno u okviru projekta "Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području općine Blato" a njegova ukupna vrijednost iznosi 2.247.045,37 kuna, od čega 85% odnosno 1.909.988,85 kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Među otpadom koji se može odložiti u reciklažna dvorišta spada: papir, karton, plastika, metalna ambalaža, baterije i akomulatori, električna i elekronička oprema, otpadne gume, staklo i staklena ambalaža, deterdženti, metalni glomazni otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil.

O radnome vremenu i početku rada građani će uskoro biti obavješteni putem internetskih stranica Općine Blato i komunalnog poduzeća EKO d.o.o., te putem Radio Blato.

alt

alt

alt

alt

alt

BLARA D.O.O.