Sv.Jeronim

 Pučka predaja za ovu crkvu tvrdi da je sagradiše Grci, te da se u njenoj blizini nalazilo groblje. Za obe tvrdnje postoje dokazi. Polovina potkovičaste rotonde koja je inkorporirana u kasniju nadogradnju jasno govori o antičko-romanskom porijeklu crkve, a slučajnim iskopavanjem pronađeni su i grobovi u njenoj bližoj okolini. O samoj crkvi još možemo reći da je dograđena u XV. stoljeću i da je to prva blatska župna crkva.


Ispis   E-mail