JAVNI POZIV radi sklapanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta

JAVNI POZIV

radi sklapanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta

- nositeljima stvarnih prava i posjednicima na nekretnini koja se nalazi u zahvatu izvođenja radova za ZAHVAT U PROSTORU INFRASTRUKTURNE NAMJENE, VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA BLATO – FEKALNI KOLEKTORI I CRPNA STANICA, SJEVERNI SLIV, 2. SKUPINE i to nekretnini označenoj kao čest. zem. 22597/75 k.o. Blato.

Naprijed navedena nekretnina bit će predmetom izvlaštenja radi izvođenja radova za ZAHVAT U PROSTORU INFRASTRUKTURNE NAMJENE, VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA BLATO – FEKALNI KOLEKTORI I CRPNA STANICA, SJEVERNI SLIV, 2. SKUPINE.

Stoga se upućuje poziv svim nositeljima stvarnih prava i posjednicima predmetne nekretnine da u svrhu očitovanja i postizanja sporazuma oko sklapanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta, pristupe u prostorije Vodovod d.o.o. Blato, Blato, 32. ulica 7/2, osobno ili putem punomoćnika, u razdoblju od 2. prosinca 2019. godine do 16. prosinca 2019. godine, u vremenu od 8.00 do 12.00 sati.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na brojeve telefona 020/851-720 i mobitela 099/2680-617.

Direktor:

Ruška Gavranić, ing.građ.


Ispis   E-mail