Izvješće sa javne rasprave za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Blato