Izvješće sa ponovljene javne rasprave za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Blato