PPUO-IZMJENE I DOPUNE 2018-PONOVNI PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU