JAVNI POZIV radi sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti

VODOVOD D.O.O. BLATO

32. ULICA 7/2

20271 BLATO

JAVNI POZIV

radi sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti

– nositeljima stvarnih prava i posjednicima na nekretninama koje se nalazi u zahvatu izvođenja radova za PODSUSTAV ODVODNJE BLATO – GLAVNI KANALIZACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE – FAZA 2 i to nekretninama označenim kao čest.zem. 20969/1, 20989, 20990, 20995/1, 20996, 20997, 20998, 21001, 21004/3, 21452/1, 21451/2, 21461, 21449, 21462, 21463, 21464, 21465 sve k.o. Blato.

Naprijed navedena nekretnina bit će predmetom izvlaštenja radi izvođenja radova za PODSUSTAV ODVODNJE BLATO – GLAVNI KANALIZACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE – FAZA 2 .

Stoga se upućuje poziv svim nositeljima stvarnih prava i posjednicima predmetne nekretnine da u svrhu očitovanja i postizanja sporazuma oko sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti, pristupe u prostorije Vodovod d.o.o. Blato, Blato, 32. ulica 7/2, osobno ili putem punomoćnika, u razdoblju od 22. siječnja 2020. godine do 5. veljače 2020. godine, u vremenu od 8.00 do 12.00 sati.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na brojeve telefona 020/851-720 i mobitela 099/2680-617.

Direktor:

Ruška Gavranić, ing.građ.

Dostaviti:

  • Oglasna ploča Općine Blato

  • Web stranica Općine Blato

  • Radio Blato

  • Pismohrana