Temeljem članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. glasnik 1/95 i 2/95) Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Blato, na svojoj sjednici održanoj 17. siječnja 2008. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu javnih priznanja Općine Blato
I.    Raspisuje se natječaj za dodjelu javnih priznanja Općina Blato, i to:

            A)    Počasni građanin Općine Blato
   B)    Srebrni grb Općine Blato
C)    Zlatni grb općine Blato


II.    Inicijativni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju s Općinskom  vijeću  Odboru za društvene djelatnosti, najkasnije do 22. veljače 2008. godine.


III.    Uz inicativni prijedlog za dodjelu javnih priznanja, podnositelj inicijative dužan je dostaviti kratko i jasno obrazloženje i potrebnu dokumentaciju koja mora sadržavati:

-    životopis pojedinca, grupe djelatnika ili organizacije
-    djelatnost i postignute rezultate
-    pismenu suglasnost pojedinca da bude kandidiran

IV.    Uvjeti, postupak i način dodjele priznanja utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima Općinskog vijeća Blato (Sl. glasnik 1/95 i 2/95), a sve podrobnije informacije mogu se dobiti u Tajništvu  Općine Blato.


V.    Ovaj natječaj objavljuje se oglasnoj ploči Općine Blato, Radio Blatu i službenim web stranicama Općine Blato (www.blato.hr).Klasa: 061-01/08-01/01
Ur. broj:2138/02-02/7-08-2
Blato, 21. siječnja 2008. godineOPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI